Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > HYENA S NÁZVEM ŠALAMOUN

HYENA S NÁZVEM ŠALAMOUNDědici se podle občanského zákoníku dělí do šesti tříd, kde v první třídě dědí zůstavitelovy děti a jeho manžel, každý z nich stejným dílem. Zároveň nelze dědictví odmítnout ve prospěch jiné osoby (ale naopak, pokud dědictví neodmítnete, můžete v rámci dědické dohody vaše podíly vypořádat s ostatními dědici).

Dědictví nepředstavuje pouze majetek, ale také případné dluhy pozůstalého. Pokud tedy máte pochybnosti o tom, zda je vůbec pro vás přijetí dědictví výhodné či již od samého počátku víte, že pozůstalost zahrnuje pouze dluhy, můžete dědictví odmítnout. Odmítnutí dědictví vyžaduje výslovné prohlášení vůči soudu, přičemž dědictví lze odmítnout do jednoho měsíce ode dne, kdy soud dědice vyrozuměl o jeho právu odmítnout dědictví a o následcích odmítnutí, má-li dědic jediné bydliště v zahraničí, činí lhůta k odmítnutí dědictví tři měsíce. Pokud odmítnou všichni dědici, připadá dědictví státu, jedná se o takzvanou odúmrť.

Spory v rodině mnohdy právě dědictví ještě prohloubí. 5.září 2019 se nám ozvala paní Kuchařová, že jejich údajná rodinná dohoda mimo vydané usnesení soudu v rámci dědického řízení nedopadla dobře a nevyřešili ji prý ani právníci, požádala proto spolek, zda by se na věc nepodíval jinýma očima...navrhla dokonce spolek podpořit finančním darem pro rozvoj činnosti. A tak na její naléhání došlo i na osobní setkání dne 9.září 2019 v karlínské kavárně s pohoštěním na náklady spolku.

Podstatou jejího "problému" byla skutečnost, že veškerý majetek po bývalém manželovi (zůstaviteli) po dohodě připadl v rámci dědického řízení a následné soudně schválené dohody dědiců (syna a dcery paní Kuchařové) o rozdělení pozůstalosti toliko synovi. Kuchařová tvrdila, že se tak stalo proto, že ÚSTNĚ mimo soud bylo dohodnuto, že i sestra dědice, její dcera má nárok její podíl bezplatně užívat. Jednalo se o nemovitost a pozemky v jedné z obcí nedaleko Prahy. Připomeňme, že právní moc nastala u usnesení ve věci řízení o pozůstalosti již na sklonku roku 2015. Z usnesení vyplývá, že dcera paní Kuchařové nenabývá z pozůstalosti NIČEHO! Kuchařové syn tak zdědil i poloviční spoluvlastnický podíl na nemovité věci, v níž dcera paní Kuchařové bydlí. Protože byl zůstavitel rozvedený, zaniklo tedy společné jmění manželů a postupovalo se dle ustanovení $150 odst.4 zákona č.40/1964 Sb., občanský zákoník. Oba dědicové dle ustanovení $1695 o.z. uzavřeli výše zmiňovanou dohodu o rozdělení pozůstalosti a soud ji schválil, veškerý majetek náležející do pozůstalosti tak nabyl syn paní Kuchařové, kterému teď jmenovaná nemůže přijít na jméno... Bylo však toliko na rodinných příslušnících, jak si majetek v rámci dědického řízení rozdělí mimo zákonné nároky, respektive dcera paní Kuchařové výslovně souhlasila, že veškerý majetek připadne jejímu bratrovi.

Spolek nemohl prozřít na první dobrou legendu a bajky, s níž se na něj Kuchařová obrátila, nemohl ani na počátku zjistit, že smlouva o převodu části pozemku a nemovitosti ve prospěch dcery po ukončeném řízení o pozůstalosti defacto žádná neexistuje... Spolek toto musel složitě zjišťovat na Katastrálním úřadu i z dokumentů, které jmenovaná poskytovala průběžně a jedna listina odporovala druhé... Spolek včetně spolupracujících advokátů záležitosti věnoval opravdu stovky hodin včetně neustálých telefonních "porad" vynucených ze strany paní Kuchařové i četně v době víkendů či nemoci člena spolku. 

12.ledna 2020 další telefonickou žádostí i SMS zprávami žádala paní Kuchařová i rady z jiné oblasti jejího osobního života, v meritu věci dědictví se dožadovala neustálých návštěv na Katastrální úřad s cílem domoci se přepisu podílu dědictví, kterého se její dcera v rámci řízení před soudem výslovně vzdala... Listiny, které spolku předkládala nebyly samozřejmě ani náznakem ověřitelné a jednalo se o vágní písemná prohlášení, která na pravomocně skončeném řízení v roce 2015 nemohla změnit ničeho! Spolkem byla paní Kuchařová prokazatelně telefonicky i SMS zprávou ze dne 18.12.2019 vyrozuměna, že se nemůže domáhat nařízení jednání u skončeného dědického řízení, pokud novými skutečnostmi neprokáže, že došlo i přes výslovné vzdání se dědického podílu u její dcery k novým skutečnostem v rozporu se zákonem u skončeného řízení.

Psychická podpora spolku i krátce po Silvestru nového roku 2020, kdy spolek kromě předaného šampusu paní Kuchařové opět hodiny od ní poslouchal, jak je to nespravedlivé a že její dcera byla bratrem údajně podvedena, trvala až do srpna téhož roku, kdy jmenovaná pořád slibovala dodání listin, které prokáží původní domluvu v rodině o rozdělení majetku...

Paní Kuchařová spolku samozřejmě za celou dobu nedodala žádnou relevantní listinu, která by takovou dohodu potvrzovala, přestože na počátku tvrdila, že došlo toliko k dohodě ústní..., verze měnila podle jejích nálad... Syna nemohla v rozhovorech vystát, odmítala si vůbec připustit dceři doručenou smlouvu o nájmu na dobu určitou, kdy může za přiměřené nájemné dcera podíl na nemovitosti jejího bratra užívat...

Jak už to tak v těchto případech bývá, ani paní Kuchařová, ani její dcera si nedokázaly připustit, že prvotní úkon, tedy vzdání se dědictví ve prospěch bratra lze později změnit jen výjimečně, toliko v případě prokázání porušení zákona či skutečnosti soudu dříve neznámé, například další nemovitého či movitého majetku, který by nebyl v původním řízení do dědictví zahrnut. Nic takového ale zjištěno nebylo, "osobní přesvědčení, fantazie a bajky" paní Kuchařové věci nikterak neprospěly, naopak zbytečně zatížili spolek časově i psychicky posloucháním nářků, které neměli opodstatnění, neboť dědic nabyl veškerý majetek v souladu s ujednáním a souhlasem obou dědiců a v souladu se zákonem.

Soudy nemohou řešit pozdější osobní údajné křivdy, které nemají reálný podklad a nemůže jej při předhazování fabulací a dojmů vyřešit ani spolek. Poté, když začala paní Kuchařová spolek vinit a špinit ve chvíli, kdy jsme dospěli ke stejnému závěru jako její předchozí právníci, že ve věci nelze dosáhnout změny v nabytí části dědického podílu, uvědomili jsme paní Kuchařovou, že pro ztrátu důvěry již ve věci nebudeme konat ničeho a neprodleně jsme se vzdali i poskytnutého finančního daru, ačkoli jsme nemuseli, a vzniklé náklady na telefon, kopírování, čas, dopravu a studium věci předané i spolupracujícím právníkům jí bylo vyúčtováno toliko v částce 4900,- Kč, tedy toliko značně pod vzniklými náklady, odpovídající spíše dvěma hodinám běžných cen účtovaných ať již advokáty, či jakýmikoli podnikatelskými subjekty, namísto stovek hodin strávených s tímto vylhaným případem.

Fabulace vyvolané paní Kuchařovou na stránku kontroverzního spolku Šalamoun, která se o dceři ročníku 1974 zmiňuje jako o "dítěti", vyvolaly hyenismus spolku Šalamoun a jejího druhého místopředsedy Václava Peričeviče, ale čemu se divit, stačí si rozkliknout níže uvedený odkaz, kdy podvodník o morálce káže...

 http://www.k213.cz/JOOMLA/3477-kral-kradenych-syru

 

Orel much nelapá, ale i tak se potkáme nejen u správního řízení, ale i u podané žaloby, ostatně Václava Peričeviče zažalovali i jiní, již 9.prosince 2021 se podívá tam, kde to dobře zná...do jednací síně Obvodního soudu pro Prahu 2...

 

Paní Kuchařové spolek doporučuje jediné..., rodinné zášti a údajné křivdy si příště vyřešte v kruhu rodinném a neotravujte s nimi ostatní, kteří vám tyto spory nezpůsobili!